Bu Gizlilik Politikası Saffoods Gıda Sanayi Anonim Şirketi (“Saffoods”) olarak kişisel verilerinize verdiğimiz önem doğrultusunda; kullanıcılarımızın kişisel verilerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) uygun bir biçimde toplanmasına, işlenmesine, aktarılmasına ve korunmasına ilişkin olup, ilgili kişileri bilgilendirmek amacı ile hazırlanmıştır.

Bu aydınlatma metninin amacı:

 • Elde ettiğimiz eposta adreslerini kullanma amacımızı ve şeklimizi mümkün olan en açık ve anlaşılır biçimde açıklamak;
 • Sizin izninizle hangi bilgileri elde ettiğimizi ve bu bilgilerin hangi amaçlarla ve nasıl işlendiği açıklamak;
 • Bu bilgilerin hangi amaç ve yöntemlerle üçüncü kişilere aktarıldığı konusunda bilgi vermek;
 • Kişisel verilerinizle ilgili yasal haklarınız konusunda sizi aydınlatmak;
 • Haklarınızı ve mahremiyetinizi koruma konusundaki sorumluluğumuzu açıklamaktır.

Bu politika yalnızca Saffoods ürün ve hizmetlerinin kullanımı bakımından geçerlidir. Saffoods'a ait olmayan tüm web sitesi ve ortamlarda, ilgili kişi veya kurumun gizlilik politikası ve kuralları geçerli olacaktır.

Saffoods’un işbu metne ilişkin değişiklik yapma hakkı saklıdır. Bu Gizlilik Politikası 12.07.2019 tarihli olup, politikanın Saffoods tarafından kısmen veya tamamen güncellenmesi halinde yürürlük tarihi güncellenecek ve internet sitemiz www.safnutrition.co  aracılığı ile ilgili kişilerin erişimine sunulacaktır.

VERİ SORUMLUSU

Kişisel verileriniz, veri sorumlusu sıfatıyla Saffoods Gıda Sanayi Anonim Şirketi tarafından, 6698 sayılı Kanun uyarınca aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI

Ziyaretçilerden toplanan e-posta adresleri Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun, sayılan amaçlarla sınırlı ve ölçülü olmak kaydıyla, Saffoods tarafından sizleri yeni içeriklerden haberdar etmek, web sitesi içeriklerine yorum yapılmasına olanak sağlama, pazarlama faaliyetlerinin analizi ve sistem güvenliğinin sağlanması amaçlarıyla işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILDIĞI TARAFLAR VE AKTARIM AMAÇLARI

Toplanan kişisel verileriniz pazarlama faaliyetlerinin sürdürülmesi ve Saffoods tarafından yasal ve düzenleyici yükümlülüklerin yerine getirilmesi amaçları doğrultusunda yurt içinde ve dışında mukim hizmet sağlayıcılara aktarılabilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz Saffoods tarafından üyelik formu üzerinden açık rızanızın elde edilmesine ya da Kanun’da öngörülen diğer istisnalara dayanılarak işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI VE İMHASI

Saffoods'un kişisel verilerinizi kimliğinizin belirlenmesine imkan verecek şekilde saklayacağı süre yasal yükümlülüklerimizin ve işletmesel gerekliliklerimizin karşılanması için gereken en kısa süredir.

Kişisel verilerinizin saklanacağı süre sona erdiğinde, kişisel verilerinizi verilerinizin güvenliğini sağlamayı amaçlayan şirket içi prosedürlerimiz uyarınca silerek veya anonim hale getirerek sizinle ilişkilendirilememesini sağlarız.

Hesabınızı kapattığınızda veya kişisel verilerinizin silinmesini talep ettiğinizde, bu verilerden yasal düzenlemelere göre hesabınızı kapatsanız bile tutmak zorunda olduğumuz veya silme talebinizi reddettiğimiz veriler dışında kalanları siler veya anonim hale getiririz.

KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİ

Saffoods, ilgili mevzuatta belirlenen şartlarda, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmemesini, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmemesini ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun şartlar maliyetler gözetilerek/ asgari güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almayı, gerekli denetimleri yaptırmaktadır. Saffoods ayrıca, sizden elde ettiği kişisel verileri işbu Aydınlatma Metni ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklamamakta ve işleme amacı dışında kullanmamaktadır.

Site üzerinden başka uygulamalara link verilmesi halinde, Saffoods uygulamaların gizlilik politikaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır ve bu metinleri incelemenizi önermektedir.

KİŞİSEL VERİ SAHİBİ OLARAK KANUN’UN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARINIZ

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanuna ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, www.safnutrition.co adresinden ulaşabileceğiniz Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak Şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

WordPress Theme built by Shufflehound. © 2019 All Rights Reserved